Algemene Voorwaarden

Last Revised on 20.07.2023

Datum laatste wijziging: 10 augustus 2023

Artikel 1. Definities

1.    Opdrachtnemer:Rocket Leads B.V., (KvK-nummer 85067903), gevestigd te (1054ZL) Amsterdam aanhet adres Jacob van Lennepkade 155H.  

2.    Opdrachtgever:de (beoogde) contractspartij van Opdrachtnemer.

3.    Overeenkomst:de tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever gesloten overeenkomst.

4.    Partijen:Opdrachtgever en Opdrachtnemer gezamenlijk.

5.    Offerte:Een schriftelijk aanbod van Opdrachtnemer, zoals dat aan Opdrachtgever isverstrekt en toegelicht.

6.    Overeenkomst:Een door Opdrachtgever en Opdrachtnemer ondertekend document, waarin deafspraken met betrekking tot de door Opdrachtnemer te verrichten -en doorOpdrachtgever- te aanvaarden werkzaamheden zijn vastgelegd.

 

Artikel 2. Algemeen

1.    Dezevoorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussenOpdrachtgever en Opdrachtnemer waarop Opdrachtnemer deze voorwaarden van toepassingheeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijenuitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Opdrachtgever aanvaardt dezealgemene voorwaarden en ziet uitdrukkelijk af van de toepasselijkheid van eigenalgemene voorwaarden.

2.    Eventueleafwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien dezeuitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3.    Indieneen of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn ofvernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen volledig vantoepassing. Partijen zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwebepalingen, ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen, overeente komen, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van deoorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

 

Artikel 3. Offerte

1.    Eenofferte van Opdrachtnemer is, voor Opdrachtgever, vrijblijvend tenzij in deofferte schriftelijk uitdrukkelijk anders wordt vermeld.

2.    Eenofferte is zestig (60) dagen geldig,gerekend vanaf dagtekening van de offerte, tenzij in de offerte anders isaangegeven.

3.    Opdrachtnemeris aan de inhoud van een offerte gebonden wanneer Opdrachtgever, binnen 60 dagenna dagtekening van de offerte, zijn akkoord schriftelijk kenbaar maakt. Indiendeze schriftelijke kennisgeving na is zestig(60) dagen plaatsvindt, heeft Opdrachtnemer het recht om af te wijken van deofferte.

 

Artikel 4. De Overeenkomst

1.    Eendoor Opdrachtgever, schriftelijk, voor akkoord bevestigde offerte wordtOpdrachtnemer vastgelegd in een overeenkomst. De overeenkomst heeft slechtswerkende kracht indien door Opdrachtgever is ondertekend.

2.    Eenovereenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijenuitdrukkelijk en schriftelijk in de overeenkomst anders zijn overeengekomen.

3.    Indieneen overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd komen partijen eenfeitelijke datum van aanvang én beëindiging van de werkzaamheden overeen.

4.     Opzegging van een overeenkomstmoet ten minste zeven (7) dagen voor het beëindigen van een contractperiodeschriftelijk worden opgegeven aan Opdrachtnemer. In de eerste maand is er tenalle tijden de mogelijkheid om de overeenkomst op te zeggen (minimaal een (1)dag voor het einde van de eerste maand).  De bewijslast van ontvangst van de opzeggingligt bij de Opdrachtgever. Opdrachtnemer zal op verzoek de opzeggingbevestigen. In alle andere gevallen zal er maandelijks gefactureerd worden toteen van de partijen de overeenkomst opzegt in overeenstemming met de eerdergenoemdevoorwaarden.

5.     Indien een overeenkomst voor bepaalde tijd door partijenstilzwijgend wordt voortgezet nadat de looptijd van de overeenkomst isverstreken, dan wordt deze geacht te zijn voortgezet in een overeenkomst vooronbepaalde tijd.

Artikel 5. De prestatie en voltooiing

1.     Opdrachtnemerzal de overeenkomst naar goed inzicht en beste vermogen uitvoeren.

2.     Opdrachtnemerkan niet garanderen dat met de door hem uitgevoerde werkzaamheden immer hetdoor Opdrachtgever gewenste resultaat bereikt wordt. Dit wil zeggen dat Opdrachtnemerniet verantwoordelijk is voor de aantallen afspraken en/of klanten die ervoortvloeien uit de samenwerking.

3.    Opdrachtnemer handhaaft eengarantiebeleid dat enkel geldig is als een reguliere leadgeneratie campagnewordt uitgevoerd, indien Opdrachtgever wenst de leads meer vragen te lateninvullen (anders dan naam, bedrijfsnaam, e-mailadres en telefoonnummer) of directeen afspraak online te laten inplannen vervalt deze garantie. Een lead betekentde naam, evt. bedrijfsnaam, e-mailadres en telefoonnummer van iemand die zijncontactgegevens heeft achtergelaten via de campagne van Opdrachtnemer.

4.    Opdrachtnemer handhaaft eengarantiebeleid dat niet geldig is zodra er korter geadverteerd wordt dan 30dagen of niet het hele advertentiebudget gebruikt wordt wegens redenen buitenhet bereik van Opdrachtnemer is het garantiebeleid niet van toepassing.

5.    Het garantiebeleid vanOpdrachtnemer is enkel geldig zodra Opdrachtnemer de volledige vrijheid krijgtin de opmaak & strategie van de campagnes. Mocht Opdrachtgever niet akkoordzijn met de werkwijze, invalshoeken, teksten en/of afbeeldingen vanOpdrachtnemer, en mocht Opdrachtgever dus een andere aanpak willen hanteren,dan vervalt de garantie automatisch aangezien Opdrachtnemer op deze wijze beperkteinvloed heeft op de uitkomst van de campagne.

6.     Voor Opdrachtnemer geldende termijnen zijnniet fataal, tenzij partijen in de overeenkomst uitdrukkelijk en schriftelijkanders zijn overeengekomen. Een overeengekomen voor Opdrachtnemer geldendetermijn gaat eerst in nadat de Overeenkomst is gesloten en alle voor deuitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke gegevens in het bezit zijn vanOpdrachtnemer. Een overeengekomen voor Opdrachtnemer geldende termijn wordtminimaal verlengd met het aantal dagen dat is verstreken tussen het moment vantotstandkoming van de Overeenkomst en het moment waarop alle voor de uitvoeringvan de Overeenkomst noodzakelijke gegevens in het bezit van Opdrachtnemer zijngekomen.

7.     Opdrachtgever stelt toegang tot FacebookBusiness Manager beschikbaar ten behoeve van Opdrachtnemer, om uitvoering tekunnen geven aan de prestatie.

8.     Opdrachtnemer heeft het recht om de opdracht(deels) door derden te laten uitvoeren.

9.    Indienovereengekomen is dat de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kanOpdrachtnemer de uitvoering van de onderdelen uit een latere fase opschortentotdat de Opdrachtgever de resultaten van de voorafgaande fase heeftgoedgekeurd en/of betaald.

10.  Wanneer in de overeenkomst een termijnovereengekomen is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden is dit te allentijde een indicatieve termijn maar nooit een fatale termijn. IndienOpdrachtnemer, ongeacht de omstandigheden en oorzaken, verwacht een termijn teoverschrijden zal Opdrachtnemer Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk inkennis stellen.

Artikel 6. Prijs en betaling

1.    Tenzijin de overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen geldenprijzen exclusief BTW.

2.    Tenzijin de overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk anders (zoals middels een vasteprijs of een wijziging in de opdracht) is overeengekomen verricht Opdrachtnemerhaar werkzaamheden tegen een maandelijks tarief en worden externe kostenrechtstreeks doorbelast aan Opdrachtgever. Eventuele voorschotten worden pasverrekend bij (en gelden dus als verschuldigd betaald tot in ieder geval) delaatste declaratie aan Opdrachtgever. Opdrachtnemer zal ten alle tijden eerstoverleggen met Opdrachtgever voordat er dergelijke kosten worden gemaakt.

3.    Opdrachtnemer incasseertmaandelijks vooraf via rekeningnummer NL90RABO0334834384 t.n.v. opdrachtnummer.

4.     Deze overeenkomst wordtmaandelijks automatisch vanaf de datum van de start van de samenwerking (eerstebetaling) verlengt.

5.    Alle betalingen door Opdrachtgever aan Opdrachtnemerdienen te worden gedaan op een door Opdrachtnemer aan te wijzenbankrekeningnummer, zonder opschorting of verrekening, in euro’s en uiterlijk veertien (14) dagen na factuurdatum.Voorschotten dienen op de factuurdatum zelf te worden betaald. Dit betreffen‘voor de voldoening bepaalde termijnen’ in de zin van art. 6:83 sub a BW.

6.    Bijgebreke van volledige en tijdige betaling zoals bedoeld in voorgaand lid treedtOpdrachtgever van rechtswege in verzuim met in ieder geval de volgendegevolgen:

1.    Opdrachtgeverwordt een rente verschuldigd van 1,5% per maand over de openstaandefactuur/facturen;

2.    Opdrachtgeverwordt buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd van 15% van de openstaandefactuur/facturen met een minimum van € 250,00;

3.    IndienOpdrachtnemer Opdrachtgever ter zake haar betalingsverplichtingen in rechtebetrekt wordt Opdrachtgever eveneens, in aanvulling op voorgaande leden, dedaadwerkelijke kosten die Opdrachtnemer daarvoor dient te maken (zoals advocaatkosten,deurwaarderskosten, griffierechten etc.) verschuldigd.

7.    DoorOpdrachtgever gedane betalingen strekken steeds eerst in mindering op alleverschuldigde kosten en rente en vervolgens van opeisbare facturen die hetlangst openstaan, zelfs indien Opdrachtgever vermeldt dat betaling betrekkingheeft op (een) latere factu(u)r(en).

8.    Opdrachtnemeris te allen tijde gerechtigd van Opdrachtgever zekerheidsstelling en/ofvooruitbetaling te verlangen voor de nakoming door Opdrachtgever van zijnverplichtingen uit de Overeenkomst. Zulks geldt in ieder geval bij enigeoverschrijding van enige betalingstermijn, of enige andere tekortkoming tenaanzien van deze Overeenkomst of ten aanzien van andere Overeenkomsten zijdensOpdrachtgever. Opdrachtgever zal hieraan op eerste verzoek voldoen.

 

Artikel 7. Wijziging en meerwerk

1.    IndienOpdrachtnemer op verzoek van Opdrachtgever of op zijn eigenverzoek, met voorafgaande instemming van Opdrachtgever, werkzaamheden of andereprestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeenkomstvallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door Opdrachtgever wordenvergoed volgens de afgesproken tarieven. Opdrachtnemer is nimmer verplicht aaneen dergelijk verzoek te voldoen en hij kan verlangen dat daarvoor eenafzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.

2.    Voor zover voor de dienstverleningeen vaste prijs is afgesproken zal Opdrachtnemer Opdrachtgever desgevraagdtevoren schriftelijk informeren over de financiële consequenties van hetmeerwerk.

 

Artikel 8. Kwaliteit en klachten

1.    Opdrachtgeverdient binnen dertig (30) dagen na het verrichten van de werkzaamheden én (inieder geval) binnen veertien (14) dagen na ontvangst de factuur een beroep tedoen op een gebrek in de prestatie van Opdrachtnemer. Na verloop van dezetermijn wordt geacht dat de werkzaamheden aan de Overeenkomst beantwoorden.

 

Artikel 9. Overmacht

1.    IndienOpdrachtnemer door een niet-toerekenbare tekortkoming niet aan haarverplichtingen jegens Opdrachtgever kan voldoen is sprake van eenovermachtstoestand, is Opdrachtgever niet bevoegd de overeenkomst te ontbindenen wordt de nakoming van de verplichtingen van Opdrachtnemer opgeschort voor deduur van de overmachtstoestand.

2.    Voor zoveelOpdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijnverplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, enaan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waardetoekomt, is Opdrachtnemer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk nate komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden dezedeclaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

3.    Ingeval van een overmachtstoestand heeft Opdrachtgever geen recht op enige(schade)vergoeding, ook niet als Opdrachtnemer als gevolg van de overmacht enigvoordeel mocht hebben.

4.    Onderovermacht wordt verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentiewordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien en niet voorzien,waarop Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, waardoor de nakoming van haarverplichtingen jegens Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd ofwaardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet vanOpdrachtnemer kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde vanhet sluiten van de Overeenkomst ook te voorzien was.

 

Artikel 10. Intellectuele eigendom

1.    Tenzijexpliciet schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt Opdrachtnemer deauteursrechten, octrooirechten en alle overige rechten van industriële en/ofintellectuele eigendom op de door haar verrichte werkzaamheden, landingspagina’s,gedane aanbiedingen, verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen,(proef)modellen, recepten, programmatuur enz.

2.    Tenzijexpliciet schriftelijk anders is overeengekomen blijven de rechten op de in ditartikel genoemde gegevens eigendom van Opdrachtnemer ongeacht of aanOpdrachtgever voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn gebracht.

3.    Alleinformatie, mondeling of schriftelijk, die door Opdrachtnemer aan Opdrachtgeverwordt verstrekt, blijft eigendom van Opdrachtnemer en mag door Opdrachtgeveralleen worden gebruikt voor het doel waarvoor het verstrekt is.

4.    Opdrachtgeverzal de informatie van Opdrachtnemer niet aan derden verstrekken, op welke wijzedan ook, behoudens voor zover zulks redelijkerwijs noodzakelijk is in verbandmet de goede uitvoering van de Overeenkomst en dan alleen nadat en voor zovereen geheimhoudingsverplichting is overeengekomen.

 

Artikel 11. Aansprakelijkheid

1.    Partijenzijn ieder voor hun eigen deel van deze overeenkomst aansprakelijk. Opdrachtnemersluit iedere aansprakelijkheid voor gevolgschade en-of bedrijfsschade (zoalshet niet behalen van de gewenste leads) uit. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemervoor alle aanspraken van derden.

2.    Deaansprakelijkheidsuitsluiting in dit artikel blijft buiten toepassing, indienschade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Opdrachtnemer of haarleidinggevend personeel.

3.    Opdrachtnemeris niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van fouten in de doorOpdrachtgever verstrekte informatie, zoals voorgeschreven werkwijzen of gegevenorders, aanwijzingen en instructies, en voor schade die het gevolg is van doorOpdrachtgever of in haar opdracht door derden uitgevoerde werkzaamheden.

4.    Opdrachtnemeris niet aansprakelijk voor gehackte accounts dan wel de gevolgschade die zijnontstaan doordat accounts (zoals o.a. van Facebook) zijn gehackt. Daarnaast is Opdrachtnemerniet aansprakelijk voor de gemaakte kosten bij bijvoorbeeld Facebook.  

5.    Degevolgen van de naleving (door Opdrachtnemer of derden) van wettelijkevoorschriften of beschikkingen van overheidswege zijn voor rekening vanOpdrachtgever, ongeacht of de oorzaak/noodzaak van die naleving aanOpdrachtgever, Opdrachtnemer of een derde te wijten is.

6.    Opdrachtgeverkan alleen een beroep doen op de verplichtingen, zoals die voortvloeien uit ditartikel, indien zij zelf aan al haar verplichtingen ten opzichte vanOpdrachtnemer heeft voldaan.

7.    Iedervorderingsrecht uit welke hoofde dan ook van Opdrachtgever op Opdrachtnemerverjaart uiterlijk één jaar na het verrichten van de werkzaamheden.

 

Artikel 12. Opschorting, verrekening en ontbinding

1.    Inde navolgende gevallen is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en heeftOpdrachtnemer het recht de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk – zonder dat enigeingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is – buitengerechtelijkte ontbinden:

a.    indienOpdrachtgever haar faillissement of (voorlopige) surséance van betalingaanvraagt, dan wel in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surséancevan betaling wordt verleend, dan wel Opdrachtgever krachtens wetsbepaling onderbewind, beheer of curatele wordt gesteld;

b.    indienOpdrachtgever (onderdelen van) haar onderneming althans haar activiteitengeheel of gedeeltelijk overdraagt, liquideert of stillegt dan wel staakt;

c.     indienten laste van Opdrachtgever conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd;

d.    indienOpdrachtnemer goede grond heeft te vrezen dat Opdrachtgever tekort zal schietenin de nakoming van haar verplichtingen, of indien Opdrachtgever reeds tekort isgeschoten.

 

Artikel 13. Toepasselijk recht en geschillen

1.    Opde Overeenkomst is alleen Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting vanhet Weens Koopverdrag.

2.    Uitsluitendde rechtbank die bevoegd is ter zake van de gemeente waar Opdrachtnemergevestigd is, is bevoegd om geschillen te beslechten die voortvloeien uit deOvereenkomst, tenzij Opdrachtnemer kiest voor de wettelijk relatief bevoegderechter.